Home // Najave // Odluka o sazivanju Redovne izborne skupštine Ogranka Sisak

Odluka o sazivanju Redovne izborne skupštine Ogranka Sisak

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Sisak
Sisak, 11. rujna 2017. godine

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA SISAK

I.

Temeljem čl. 9. st. 1. Pravilnika o ustroju Stranke, Izvršni odbor ogranka Sisak donosi Odluku, da će se Redovna izborna skupština ogranka Sisak održati u utorak, 19. rujna 2017. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Zgrade političkih stranaka, Ul. S. i A. Radića 20 u Sisku.

II.

Na skupštini će se birati predsjednik i Izvršni odbor ogranka Sisak.

III.

Sve kandidature za tijela ogranka mogu biti dostavljene do 17. rujna 2017. godine u 19,00 sati na e-mail adresu: laburistisk@gmail.com ili članovi mogu istaknuti svoju kandidaturu na samoj skupštini.

IV.

Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini te ako nije suprotna čl.11 Pravilnika o ustroju stranke.

V.

Na skupštini punopravno odlučuju članovi koji su upisani u Registar Stranke najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja skupštine ogranka.

Odluke Izborne skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.

VI.

Za pravovaljani izbor predsjednika ogranka kandidat mora dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova skupštine.
Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik ogranka, skupština će odmah provesti drugi krug izbora u koji ulaze dva kandidata s najviše dobivenih glasova.
U drugom krugu izabran je kandidat s najviše glasova, ali ne manje od 25 % glasova nazočnih članova skupštine. Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta skupštinu, a novu skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

VII.

Za pravovaljani izbor članova Izvršnog odbora kandidati moraju dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova skupštine.
Ako se u prvom krugu ne izabere puni sastav Izvršnog odbora, skupština će odmah provesti drugi krug izbora.
U drugom krugu izbora izabrani su kandidati s najviše glasova, ali ne manje od 25 % nazočnih članova skupštine.
Ako se ni u drugom krugu ne izabere potreban broj članova Izvršnog odbora, izbor će se održati na novoj skupštini, koju predsjednik Ogranka mora sazvati u roku od 30 dana.

VIII.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE

1 Otvaranje skupštine
2 Usvajanje dnevnog reda
3 Usvajanje poslovnika o radu skupštine
4 Izbor radnog predsjedništva
5 Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
6 Izbor verifikacijske komisije
7 Izbor izborne komisije
8 Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– člana Izvršnog odbora ogranka
9 Izvještaj verifikacijske komisije
10 Utvrđivanje liste kandidata
11 Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora
12 Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini (riječ člana Predsjedništva Stranke)
13 Izvještaj Izborne komisije
14 Završna riječ predsjednika ogranka

IX.

Pozivi za Redovnu izbornu skupštinu ogranka članovima stranke bit će dostavljeni putem e-pošte, te će biti objavljeni na web stranicama Podružnice i službenoj web stranici Stranke.

Ivica Rendulić
Predsjednik ogranka Sisak

 

 

Poveznica za preuzimanje Odluke: Odluka o sazivanju Redovne skupštine Ogranka Sisak

 

 

laburisti_sisak-stari_most

Posted in Najave, Ogranci, Vijesti and tagged as , , , , ,

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *